logo_PFRON_2011_rProjekt „Wczesna, specjalistyczna interwencja terapeutyczna dla dzieci niepełnosprawnych” jest współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

REGULAMIN PROJEKTU

Wczesna, specjalistyczna interwencja terapeutyczna dla dzieci niepełnosprawnych”,

realizowanego w ramach XXIV konkursu PFRON

na realizację zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Cel programowy 2:

Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych

Regulamin zawiera następujące działy:

I. Definicje

II. Formy wsparcia

III. Uczestnicy Projektu

IV. Rekrutacja do projektu

V. Obowiązki Uczestnika Projektu

VI. Obowiązki Realizatora Projektu

VII. Postanowienia końcowe

Zapisy Regulaminu spełniają zasady równości dostępu i równości szans osób ubiegających się o wsparcie w określonych regulaminem formach. Regulamin Projektu jest powszechnie dostępny – w biurze Stowarzyszenia „Prodesse” oraz na stronach internetowych realizatora projektu.

I. Definicje

Realizator Projektu – podmiot realizujący projekt „Wczesna, specjalistyczna interwencja terapeutyczna dla dzieci niepełnosprawnych”” na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr. ZZO/000125/05/D : Stowarzyszenie Wspierania Dobrej Praktyki Pedagogicznej „Prodesse” z siedzibą przy ul. Sikorskiego 42 w Głownie

Uczestnik Projektu – osoba niepełnoletnia zakwalifikowana do udziału w Projekcie, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Regulaminie.

Opiekun prawny – osoba powołana do ochrony interesów Uczestnika Projektu/ rodzic Uczestnika Projektu

II. FORMY WSPARCIA

 1. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2016 roku do 31.03.2018 roku na terenie Miasta Głowna (powiat Zgierz, województwo łódzkie).

 2. Projektem zostanie objętych 18 dzieci niepełnosprawnych

 3. W ramach Projektu założono następujące działania:

  1. zajęcia indywidualne:

   • logopedia: 2 x w tygodniu po 30 min dla dziecka ze wskazaniem lekarskim do terapii logopedycznej

   • rehabilitacja ruchowa: 2 x w tygodniu po 30 min dla dziecka ze wskazaniem lekarskim do rehabilitacji ruchowej

   • terapia pedagogiczna: 2 x w tygodniu po 30 min dla dziecka ze wskazaniem lekarskim do terapii pedagogicznej

   • terapia psychologiczna z elementami terapii behawioralnej: 2 x w tygodniu po 30 min dla dziecka ze wskazaniem lekarskim do tego typu terapii

   • terapia integracji sensorycznej: 2 x w tygodniu po 30 min dla dziecka ze wskazaniem lekarskim do tego typu terapii

  1. zajęcia grupowe:

   • logorytmika: 2 x w tygodniu po 30 min w grupach 4-ro osobowych

   • dogoterapia: 2 x w tygodniu po 30 min w grupach 4-ro osobowych

   • muzykoterapia: 2 x w tygodniu po 30 min w grupach 4-ro osobowych

   • gry i zabawy psychoedukacyjne: 2 x w tygodniu po 30 min w grupach 4-ro osobowych

  1. opracowanie indywidualnych planów działania

  2. indywidualne konsultacje dla rodziców po każdym miesiącu terapii

  3. superwizje zajęć terapeutycznych

 1. Dla każdego uczestnika projektu przewiduje się przewiduje się możliwość skorzystania
  z 3 form wsparcia indywidualnego i 1 formy wsparcia grupowego zgodnie ze wskazaniami lekarza specjalisty

III. UCZESTNICY PROJEKTU

 1. Uczestnikami projektu są dzieci niepełnosprawne bez względu na rodzaj niepełnosprawności posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, a ponadto spełniają następujące warunki:

  1. są mieszkańcami miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców z terenu powiatu zgierskiego lub brzezińskiego lub łowickiego w województwie łódzkim

  2. są w wieku: od urodzenia do 13 roku życia

  3. posiadają wskazania lekarskie do objęcia wsparciem indywidualnym i grupowym, o którym mowa w rozdziale II pkt 3 a, b

IV. REKRUTACJA DO PROJEKTU

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie następuje poprzez

  1. złożenie przez Opiekuna Prawnego formularza zgłoszeniowego w biurze Stowarzyszenia, ul. Sikorskiego 42; 95-015 Głowno, przesłania pocztą (decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego) lub drogą mailową na adres mailowy: prodesse@interia.pl

 2. Formularz Zgłoszeniowy o którym mowa w ust. 1a obejmuje następujące części:

  1. Informacje o Uczestniku Projektu

  2. informacje o Opiekunie Prawnym

  3. oświadczenia Opiekuna Prawnego o:

   1. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

   2. zapoznaniu się i zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu

   3. oświadczenie o miejscu zamieszkana (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)

   4. oświadczenie o nie korzystaniu z innych programów wsparcia dofinansowywanych przez PFRON jeśli cel realizacji wsparcia pokrywa się celem projektu

  4. załączniki:

   1. oryginał orzeczenia o niepełnosprawności do wglądu

   2. zaświadczenie lekarskie ze wskazaniem do zajęć, o których mowa
    w rozdziale II pkt. 3 a,b

 3. Formularze zgłoszeniowe będą rejestrowane w Biurze Stowarzyszenia zgodnie z datami wpływu.

 4. Złożone dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi.

 5. Do projektu zostanie przyjętych 18 uczestników projektu.

 6. W procesie rekrutacji znaczenie ma kolejność zgłoszeń. Zostanie utworzona lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji jednego uczestnika pierwsza osoba z listy rezerwowej zostanie zaproszona do udziału w projekcie

V OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU

 1. Z dniem podpisania przez Opiekuna Prawnego deklaracji uczestnictwa w projekcie osoba zgłoszona do Projektu staje się Uczestnikiem Projektu.

 2. Opiekun Prawny zobowiązuje się do:

  1. punktualnego uczestnictwa Uczestnika Projektu na zajęcia indywidualne,

  2. potwierdzania podpisem zrealizowanych sesji w danym miesiącu

  3. wypełniania ankiet związanych z monitoringiem i ewaluacją projektu

  4. powiadomienia Realizatora Projektu o jakichkolwiek zmianach dotyczących jego osoby i Uczestnika Projektu (m.in. zmiana adresu zamieszkania, zmiana numeru telefonu)

  5. każdorazowego uprzedzenia Realizatora o braku możliwości uczestnictwa
   w zajęciach Uczestnika Projektu z powodu choroby lub z innych przyczyn losowych.

 3. W przypadku rezygnacji z zajęć w ramach Projektu w trakcie ich trwania Opiekun Prawny zobowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji

 4. Realizator zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy Uczestników Projektu w przypadku naruszenia przez Opiekuna Prawnego postanowień niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.

VI. OBOWIĄZKI REALIZATORA PROJEKTU

 1. Przeprowadzenia planowanych zajęć zgodnie z założeniami projektu

 2. Zapewnienia odpowiedniego miejsca (sale wyposażone w pomoce dydaktyczne i rehabilitacyjne) do przeprowadzenia zajęć terapeutycznych

 3. Opracowania Indywidualnych Planów Działania

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kwestie sporne zaistniałe w wyniku realizacji projektu rozstrzygane są przez Realizatora Projektu w porozumieniu z oddziałem PFRON

 2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku wprowadzenia zmian Realizator Projektu niezwłocznie zamieści stosowną informację wraz z aktualnym Regulaminem na stronach internetowych Realizatora Projektu.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem wszelkie decyzje podejmuje Realizator.

 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2016 r. i obowiązuje przez cały czas trwania Projektu