Przedszkole „Osinkowo” oferuje:

 • fachową opiekę w godzinach 6.30 – 18.00
 • realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz realizację rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 5-6 letnich (zgodnie z wymaganiami MEN)
 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (kwalifikacje zgodne z wymaganiami MEN)
 • zajęcia w sześciu grupach wiekowych
 • zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w okresie wakacji i ferii zimowych
 • nieodpłatne zajęcia adaptacyjne
 • zajęcia z religii zgodnie z podstawą programową
 • zajęcia z języka angielskiego (w starszych grupach wiekowych 5 godzin tygodniowo, w młodszych 2 lub 3 razy w tygodniu)
 • zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem Technologii Informacji Komunikacyjnej (4 tablice interaktywne)
 • cotygodniowe zajęcia ruchowe DRUŻYNA KANGURA – PRZEDSZKOLIADA.PL – ogólnopolski system rozrywki ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym
 • dodatkowe zajęcia rozwijające uzdolnienie matematyczno-konstrukcyjne – „Mała Mensa”
 • gimnastykę korekcyjną w grupach dyspanseryjnych
 • język migowy – realizacja programu „Migające paluszki”
 • dodatkowe zajęcia rytmiczno-taneczne i umuzykalniające
 • logorytmikę – grupowe zajęcia logopedyczne wspomagające rozwój mowy
 • indywidualną pomoc psychologiczno-pedagogiczną (zgodnie z wymaganiami MEN)
 • zajęcia rewalidacyjne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • indywidualne konsultacje dla rodziców (logopeda, psycholog, rehabilitant, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej)

Dodatkowo:

 • comiesięczne koncerty muzyczne
 • cykliczne przedstawienia teatralne
 • tematyczne warsztaty prowadzone przez instytucje zewnętrzne (ekologiczne, plastyczne, muzyczne, taneczne, sportowe, sensoryczne)
 • wycieczki, pikniki rodzinne, imprezy okolicznościowe.